Skip to content

Algemene voorwaarden voor klanten

De volgende Algemene Voorwaarden zijn gericht op organisaties (hieronder gedefinieerd als Klanten) die zich abonneren op de Diensten van Clubee en worden aangevuld door een Overeenkomst Gegevensverwerking, de Algemene Voorwaarden voor Gebruikers en een Privacybeleid voor Gebruikers, die gezamenlijk het gebruik van de Service regelen en zorgen voor naleving van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

1) Definities

"Clubee" betekent Clubee SARL, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 12 rue de l'Industrie, L-3895 Foetz, R.C.S. Luxembourg B 189.993;

"Inhoud" betekent alle gegevens en informatie geüpload door Klanten/Gebruikers, inclusief maar niet beperkt tot ontwerpen, afbeeldingen, animaties, video's, audiobestanden, lettertypes, logo's, illustraties, composities, kunstwerken, interfaces, tekst, literaire werken en alle andere materialen;

"Klant" betekent elke organisatie of bedrijf die het Contract aangaat door te kiezen voor een van de Pakketten en gebruik te maken van de bijbehorende Diensten aangeboden door Clubee;

"Aangesloten Organisaties" betekent elke organisatie of bedrijf die gebruik maakt van de Diensten van Clubee, verbonden is met Clubee door middel van een Contract en verbonden is met de Klant voor het uitwisselen van gegevens en Materialen. Bijvoorbeeld, als de Klant een club is binnen een federatie, en een uitwisseling van spelerslicenties is vereist tussen beide organisaties, dan zou de federatie een verbonden organisatie zijn met de Klant. Dezelfde logica geldt voor andere organisaties waarmee de Klant verbonden kan zijn, zoals bijvoorbeeld een andere club, bedrijf, regionale vereniging, nationale vereniging, internationaal bestuursorgaan of anderen.

"Contract" betekent de bindende overeenkomst tussen Clubee en de Klant waarin deze Algemene Voorwaarden, Overeenkomst Gegevensverwerking, Algemene Voorwaarden voor Gebruikers, het Privacybeleid voor Gebruikers en alle amendementen daarop van tijd tot tijd zijn opgenomen;

"Ingangsdatum" betekent de datum waarop de Klant toegang heeft verkregen tot de betreffende Diensten;

"Vergoedingen" betekent de door de Klant aan Clubee verschuldigde bedragen, zoals beschreven op de Site of in het Hoofdcontract, afhankelijk van het gekozen Pakket en de gekozen betaalmethode, voor het gebruik van het gekozen Pakket en de bijbehorende Diensten;

"Materialen" betekent alle benodigde software, alle informatieve tekst, softwaredocumentatie, ontwerp van en "look and feel", foto's, afbeeldingen, audio, video, berichten, interactieve en instant messaging, ontwerp en functies, bestanden, documenten, afbeeldingen of andere materialen, openbaar geplaatst of privé verzonden, evenals alle afgeleide werken daarvan. Alle Materialen zijn eigendom van Clubee of van derden;

"Pakket" betekent een bundel Diensten die beschikbaar zijn voor de Klant. Elk Pakket biedt verschillende Diensten;

"Diensten" betekent gebruik van en toegang tot de website hosting diensten, websites, communicatiemiddelen, Clubee Database en andere diensten die beschikbaar zijn via de Site en Klantwebsites van www.clubee.com. Services omvatten, maar zijn niet beperkt tot, Materialen, ontwerpen, opslag, texturen, foto-elementen, teammodules en teambeheer, delen van netwerken, beheer van externe sociale netwerken, archivering, koppelen van media en/of documentbestanden (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, berichten, gebruikerscommentaren, informatie, afbeeldingen, data en afbeeldingen). Het aantal beschikbare Services varieert afhankelijk van het geselecteerde Pakket. 

"Clubee Database" betekent een gegevens- en informatieverzameling over spelers (geboortedatum, lengte, gewicht, leeftijd etc.), teams, competities en wedstrijduitslagen en andere sport- en niet-sportgerelateerde gegevens van gebruikers. De Clubee Database is eigendom van Clubee en wordt beschermd door de Richtlijn 96/91 EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, in overeenstemming met Richtlijn 95/46/EG, de Luxemburgse wet inzake gegevensbescherming van 1 augustus 2018.

"Clubee Advertentienetwerk" betekent een online advertentieplatform gecreëerd door Clubee dat wordt gebruikt om advertentieplaatsen aan te bieden op de Klantensite.

"Advertentiepartner" betekent een bedrijf of entiteit die adverteert via het Clubee Advertentie Netwerk op de Klanten Site.

"Site" betekent www.clubee.com en websites of webapplicaties van klanten, ontworpen of toegestaan door Clubee;

"Gebruiker" betekent de persoon die zich aanmeldt op de Site met zijn wachtwoord en inlog-ID, eenmaal geregistreerd kan de Gebruiker Inhoud plaatsen en delen, communiceren met andere Gebruikers en toegang krijgen tot de Clubee Database;

"Persoon" betekent een persoonlijk profiel van een persoon, samenvattend alle persoonlijke gegevens van een enkele persoon en ingevoerd door de Klant op de Site. Dit persoonlijk profiel inclusief alle of een deel van zijn gegevens kan op verzoek of afhankelijk van de gewenste opzet gedeeld worden met andere organisaties die klant zijn van Clubee en die direct of indirect verbonden zijn met de Klant, zoals in veel gevallen clubs binnen eenzelfde federatie.

2) Aanvaarding van voorwaarden

Clubee is een platform voor het beheer van organisaties, waarmee klanten hun eigen websites kunnen bouwen, Inhoud kunnen plaatsen en waarmee gebruikers die zich registreren op een website van een klant in contact kunnen komen met andere mensen, informatie kunnen delen en toegang hebben tot de dagelijks bijgewerkte Clubee Database. Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bezoeker van de Site en op Klanten/Gebruikers die gebruik maken van en toegang hebben tot de Diensten die beschikbaar zijn via de Site.

Deze Voorwaarden, evenals de Gegevensverwerkingsovereenkomst, Privacybeleid voor Gebruikers, Algemene Voorwaarden voor Gebruikers, en indien beschikbaar een Hoofdcontract, vormen de volledige overeenkomst tussen Klanten/Gebruikers en Clubee. Door de Site te bezoeken, in te loggen of door een van de Pakketten te kiezen en de gerelateerde Diensten op welke manier dan ook te gebruiken, gaan Gebruikers en Klanten akkoord met en aanvaarden ze deze Voorwaarden, ons Privacybeleid en alle andere wettelijke kennisgevingen of richtlijnen die op de Site zijn geplaatst.

Clubee kan deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en dergelijke wijzigingen zullen van kracht zijn na publicatie door Clubee op deze website. Gebruikers/klanten gaan ermee akkoord gebonden te zijn aan eventuele wijzigingen in deze voorwaarden wanneer klanten/gebruikers de services gebruiken nadat een dergelijke wijziging is geplaatst.

Als Klanten/Gebruikers niet akkoord gaan met deze Voorwaarden, moeten ze de Pakketten/Diensten niet gebruiken.

3) Beschrijving van diensten

Met onze web- en mobiele diensten kunnen klanten, die hebben gekozen voor een van de pakketten, een online website maken en bijwerken, toegang krijgen tot de Clubee Database en deze bijwerken, Inhoud plaatsen en de diensten van het geselecteerde pakket gebruiken.

Gebruikers die een account registreren op een van de websites van Klanten, hebben toegang tot sommige Diensten, kunnen communiceren met andere Gebruikers en Inhoud delen.

Om de Diensten te kunnen gebruiken, moeten Klanten/Gebruikers toegang hebben tot het internet, rechtstreeks of via apparaten die toegang hebben tot mobiele en webgebaseerde content.

Afhankelijk van het geselecteerde Pakket kunnen de inbegrepen Services worden gefaciliteerd door middel van de volgende functies en functionaliteiten ("Modules"):

 • Persoonsbeheer
 • Beheer van licenties en licentieoverdrachten
 • Boekhouding, betalingen en factuurbeheer
 • Wedstrijd- en evenementenmanagement
 • Sportgegevensbeheer
 • Website(s) voor de Klant
 • Online formulieren
 • Online winkels
 • Kalenderbeheer
 • Aanwezigheidsregistratie en rolverdeling voor evenementen
 • Inhoud maken en posten (nieuws, galerijen, video's, enz.)
 • Beheer van sociale media
 • Sponsormanagement
 • Tagbeheer
 • Beheer van rechten

De bovenstaande lijst van Modules en Diensten die worden aangeboden kunnen naar eigen goeddunken van Clubee veranderen en kunnen onderhevig zijn aan strategische verschuivingen, in overeenstemming met Sectie 14 "Aard van het SaaS Product en Maatwerk Ontwikkelingen".

De Services kunnen bepaalde mededelingen van ons bevatten, zoals serviceaankondigingen, administratieve berichten, de Clubee Nieuwsbrief en inhoud van derden (d.w.z. RSS-Feeds) Klanten en Gebruikers mogen geen toegang krijgen tot de Services op een andere manier dan via de service-interfaces die wij aanbieden.

Op alle nieuwe functies of updates van de Services, met inbegrip van de release van nieuwe tools en bronnen, zijn deze Voorwaarden van toepassing.

4) Sluiting van het contract en registratie

Bij het aangaan van het Contract garandeert de Klant aan Clubee dat hij het wettelijke recht en de bevoegdheid heeft om het Contract aan te gaan en zijn verplichtingen na te komen. De Klant garandeert ook dat hij het wettelijke recht heeft om het bedrijf of de organisatie te vertegenwoordigen en bevoegd is om wettelijk bindende contracten aan te gaan namens het bedrijf of de organisatie.

Om het Contract aan te gaan, moet de Klant een geldig e-mailadres, naam, adres en andere gegevens van de contactpersoon opgeven, evenals de wettelijke naam van de vereniging of organisatie die hij vertegenwoordigt.

Klanten kiezen een wachtwoord en accountnaam voor hun websites tijdens het registratieproces.

Klanten zijn verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van hun wachtwoord en account en voor alle activiteiten die onder hun account plaatsvinden.

Als tegenprestatie voor het gebruik van de Diensten stemmen Klanten ermee in om waarheidsgetrouwe, accurate, actuele en volledige registratiegegevens bij te houden en bij te werken.

Personen jonger dan 18 jaar mogen het Contract niet afsluiten.

5) Privacyverklaring

In onze Privacyverklaring, die deel uitmaakt van deze Voorwaarden, wordt beschreven hoe we de registratiegegevens van klanten/gebruikers en bepaalde andere informatie over bezoekers en klanten/gebruikers verzamelen, beschermen en gebruiken. We moedigen klanten/gebruikers en bezoekers aan om de Privacykennisgeving te lezen en de informatie hierin te gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen.

6) Account en beveiliging

Bij de overdracht van de Dienst aan de Klant wordt een select aantal personen aangewezen als Superbeheerder ("Super Admins" of "Super Administrators") met volledige toegangsrechten tot het platform van de Klant. De Klant is verantwoordelijk voor het verifiëren dat deze toegangsrechten correct zijn toegewezen bij ontvangst van het platform. De Klant moet ervoor zorgen dat de Hoofdbeheerders bevoegd zijn om de Klant te betrekken bij verdere taken en aansprakelijkheden. Deze Hoofdbeheerders kunnen namens de Klant extra kosten maken, met inbegrip van maar niet beperkt tot aangepaste ontwikkelingen, vertaalwerk en andere technische diensten, zonder dat hiervoor een handtekening of aparte contracten vereist zijn. De Klant is verantwoordelijk voor het bijhouden van een actuele lijst van Hoofdbeheerders.

Bovendien zijn Klanten/Gebruikers verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van hun account of Site, voor alle activiteiten die plaatsvinden of acties die worden ondernomen onder de account of in verband met hun Sites. Klanten/Gebruikers gaan ermee akkoord Clubee onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van het account of enige andere inbreuken op de beveiliging. Clubee is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van Klanten/Gebruikers bij het niet nakomen van deze veiligheidsverplichting. Klanten/Gebruikers erkennen en gaan ermee akkoord dat Clubee onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk is, op welke manier dan ook, voor enig handelen of nalaten van Klanten/Gebruikers of die van derden, inclusief voor schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van dergelijk handelen of nalaten.

7) Eigendomsrechten

De Services, alle vertrouwelijke en bedrijfseigen software die wordt gebruikt in verband met de Services, Materialen, content in sponsoradvertenties of in informatie die wordt gepresenteerd aan bezoekers en Klanten/Gebruikers via de Services of door adverteerders, en alle andere materialen en diensten die worden geleverd door of zijn eigendom van ons of andere partijen die hun materialen, content of diensten aan ons in licentie hebben gegeven, worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim en andere intellectuele eigendomswetten.

Wij geven Klanten toestemming om de Materialen te gebruiken voor zover dit nodig is om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Pakketten en de bijbehorende Diensten in overeenstemming met deze Voorwaarden.

Deze toestemming staat bezoekers en Klanten/Gebruikers niet toe om de Materialen op te slaan, te kopiëren, te reproduceren, opnieuw uit te geven, te wijzigen, te uploaden, te posten, te vertalen, te scrapen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te distribueren, over te dragen, door te geven, weer te geven, te decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering, te onderwerpen aan reverse assemblage, te ontcijferen of anderszins te proberen de programmeercode of broncode te achterhalen die wordt gebruikt in of met de Materialen, of anderszins op enigerlei wijze de Materialen te distribueren anders dan specifiek toegestaan in deze Voorwaarden. Bezoekers en Klanten/Gebruikers mogen de Diensten of Materialen niet verkopen, toewijzen, in sublicentie geven, er een zekerheidsrecht op verlenen of anderszins proberen enig recht op de Diensten of Materialen over te dragen, er afgeleide werken van maken of de Diensten of Materialen op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk commercieel exploiteren, anders dan uitdrukkelijk is toegestaan in deze Voorwaarden. Elk gebruik van de Services of Materialen voor enig ander doel dan hierin specifiek is toegestaan of zonder onze voorafgaande toestemming of de voorafgaande schriftelijke toestemming van onze licentiegevers of adverteerders, voor zover van toepassing, is uitdrukkelijk verboden. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden verleend.

Klanten/Gebruikers zijn eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot hun Inhoud, met inbegrip van ontwerpen, afbeeldingen, animaties, video's, audiobestanden, lettertypen, logo's, illustraties, composities, kunstwerken, interfaces, tekst, literaire werken en alle andere materialen die door hen zijn gemaakt. Door Inhoud te plaatsen of te uploaden, stemmen Klanten/Gebruikers ermee in dat hun Inhoud automatisch opnieuw wordt verspreid op de Site.

8) Regels

Klanten/Gebruikers:

 • eigenaar moeten zijn van alle rechten in en op alle Inhoud die door hen is geüpload, met inbegrip van maar niet beperkt tot ontwerpen, afbeeldingen, animaties, video's, audiobestanden, lettertypes, logo's, illustraties, composities, kunstwerken, interfaces, tekst, literaire werken en alle andere materialen, of anderszins de volledige macht, titel, licenties, toestemmingen en autoriteit moeten hebben in en op de Inhoud, zoals nodig om alle rechten en belangen in en op dergelijke Inhoud wettelijk te gebruiken, te publiceren, over te dragen of in licentie te geven;
 • moeten garanderen dat hun Inhoud waarheidsgetrouw, actueel en nauwkeurig is, geen inbreuk maakt op de rechten van derden en op geen enkele manier onwettig is om te bezitten, te plaatsen, te verzenden of weer te geven in het land waarin zij of wij verblijven;
 • moeten alle toestemmingen en toestemmingen hebben verkregen die vereist zijn onder alle toepasselijke wetten met betrekking tot het plaatsen, verzenden en publiceren van persoonlijke informatie en/of afbeeldingen of gelijkenissen van personen, entiteiten of eigendommen die deel uitmaken van hun Inhoud;

Klanten en Gebruikers niet:

 • Inhoud uploaden, plaatsen, verzenden of anderszins beschikbaar maken die:
  Door Inhoud te plaatsen of te uploaden, gaan Klanten/Gebruikers ermee akkoord dat hun Inhoud automatisch opnieuw wordt verspreid op de Site.
  1. onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwellend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, inbreukmakend op andermans privacy (tot en met, maar niet met uitsluiting van adressen, e-mailadressen, telefoonnummers of andere contactgegevens zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijke informatie), haatdragend of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk is;
  2. het uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken of initiëren van Inhoud die softwarevirussen, wormen, Trojaanse paarden of andere computercode, bestanden of programma's bevat die de functionaliteit van de Services of de Materialen onderbreken, vernietigen of beperken of die van invloed kunnen zijn op het vermogen van een Klant/Gebruiker om toegang te krijgen tot de Site en de Services;
  3. de Services of Materialen te gebruiken voor onwettige doeleinden of om onwettige activiteiten uit te voeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot fraude, verduistering, het witwassen van geld of handel met voorkennis, het uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken of initiëren van Inhoud die softwarevirussen, wormen, Trojaanse paarden of andere computercode, bestanden of programma's bevat die de functionaliteit van de Services of de Materialen onderbreken, vernietigen of beperken of die het vermogen van een Klant/Gebruiker om toegang te krijgen tot de Site en de Services kunnen beïnvloeden;

Klanten/Gebruikers erkennen en gaan ermee akkoord dat het niet naleven van het voorgaande of het geven van een verkeerde voorstelling van zaken door u hierin, kan resulteren in de onmiddellijke beëindiging van hun account en/of de aan hen geleverde Diensten, met of zonder verdere kennisgeving, en zonder enige restitutie van betaalde bedragen.

Alle Inhoud van Klanten/Gebruikers valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van degene die dergelijke Inhoud uploadt. Klanten/Gebruikers zijn volledig en alleen verantwoordelijk voor alle Inhoud die zij uploaden, plaatsen, verzenden of anderszins beschikbaar maken via de diensten. Clubee controleert niet en is niet verantwoordelijk voor de geüploade Inhoud van de Klant/Gebruiker.

Als Klanten/Gebruikers zich bewust worden van misbruik van de Clubee Services door een Klant/Gebruiker, moeten zij contact opnemen met Clubee via e-mail op info@clubee.com.

9) Advertentienetwerk

Clubee heeft het Clubee Advertentienetwerk opgezet om reclamebanners te plaatsen op de site van de klant.

Klanten met een gratis abonnement:

 • kunnen advertenties op hun Site niet accepteren of weigeren. Advertenties worden standaard geaccepteerd op het gratis plan.
 • kan Clubee niet verantwoordelijk stellen voor een advertentie die concurreert met een sponsor van de Klantenorganisatie.

Klanten met een betaald abonnement:

 • hebben het recht om advertenties in het Clubee Advertentienetwerk te accepteren of te weigeren.
 • hebben een voorvertoning van elke advertentiebanner die op hun site wordt weergegeven.
 • een indicatie hebben van de positie van de reclamebanners die op hun Site zijn geplaatst.
 • een overzicht hebben van de inkomsten gegenereerd door het Clubee Advertentienetwerk.
 • krijgen een jaarlijkse korting op hun factuur van het volgende jaar op het bedrag dat ze via de klantensite hebben gegenereerd.

Door een advertentie te accepteren, gaat de Klant akkoord met het feit dat deze banner wordt getoond op vooraf gedefinieerde posities op zijn Site. De Klant heeft te allen tijde het recht om een actieve advertentie uit te schakelen.

Het via het Clubee Advertentienetwerk gegenereerde bedrag kan alleen worden opgeëist voor het abonnement volgend op het jaar waarin het bedrag is gegenereerd. Als de Klant het abonnement opzegt, kan de Klant geen aanspraak maken op het gegenereerde bedrag via het Clubee Advertentienetwerk.

Het bedrag dat wordt opgehaald via het Clubee Advertentienetwerk is gebaseerd op het aantal impressies dat wordt gegenereerd door de klantensite.

Clubee:

 • heeft de rechten om Advertentiepartners te selecteren.
 • kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de banners die door de Advertentiepartners worden aangeleverd.
 • geen permanente hoeveelheid Advertentiepartners in het Clubee-advertentienetwerk toezegt.
 • heeft geen invloed op de indrukken die door de Klanten worden gegenereerd.

10) Gebruik van de Clubee-database

Clubee bezit de intellectuele eigendomsrechten van de Clubee Database. Het kopiëren van het geheel of substantiële delen van de Clubee Database is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Clubee.

Clubee heeft de Clubee Database gecreëerd die dagelijks wordt bijgewerkt. Klanten kunnen communiceren met de Sport Database en Gebruikers, maar ook Klanten hebben toegang tot de gegevens en informatie in de Clubee Database.

De volgende informatie maakt deel uit van de Clubee Database en is alleen toegankelijk voor en kan alleen worden bijgewerkt door Klanten:

 • Teams en competities aanmaken, wijzigen en verwijderen (logo, adres, oprichtingsjaar land)
 • Aanmaken, wijzigen en verwijderen van spelersprofielen (naam, verjaardag, positie, spelersnummer, lengte, gewicht, nationaliteit, statistieken, biografie, foto's en video's)
 • Aanmaken, wijzigen en verwijderen van spelresultaten
 • Aanmaken, wijzigen en verwijderen van spelresultaten, play-by-play actie, spelstatistieken, spelgerelateerde quotes en andere spelgerelateerde gegevens
 • Aanmaken, wijzigen en verwijderen van standen, roosters en spelersstatistieken
 • Aanmaken, wijzigen en verwijderen van afbeeldingsgalerijen, video's en andere media
 • Aanmaken, wijzigen en verwijderen van stadions, arena's en andere sportlocaties, inclusief foto's, adressen en andere geografische gegevens
 • Aanmaken, wijzigen en verwijderen van sponsors en sponsorcategorieën
 • Aanmaken, wijzigen en verwijderen van evenementen, wedstrijden en bezoekersaantallen van gebruikers en fans voor elke wedstrijd of evenement

Klanten en Gebruikers stemmen er verder mee in dat zij niet:

 • Materiaal indienen dat auteursrechtelijk is beschermd of anderszins onderhevig is aan eigendomsrechten (of andere rechten) van derden, inclusief privacy- en publicatierechten, tenzij Klanten/Gebruikers de eigenaar zijn van dergelijke rechten of toestemming hebben van de rechtmatige eigenaar om het materiaal te plaatsen en Clubee alle licentierechten te verlenen.
 • Valse informatie indienen (zie Sectie 8)
 • Sport om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving ; of
 • indien daartoe bevolen door een bevoegde rechtbank ; of
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting ; of
 • wanneer een schending van de Algemene Voorwaarden heeft plaatsgevonden ; of
 • voor het beheer van de Clubee Database ; of
 • als gegevens onjuist zijn; of
 • als gegevens worden ingevoerd door iemand die daartoe niet bevoegd is; of

Clubee mag Clubee Database gegevens corrigeren of verwijderen:

Clubee kan op elk moment de dienst die hierup wordt geleverd van een Gebruiker/klant intrekken en heeft het recht om naar eigen goeddunken de toegang tot de Clubee Database te beëindigen of te vertragen om welke reden dan ook, in het bijzonder het niet naleven van de Algemene Voorwaarden.

Clubee kan de toegang tot de Clubee Database, of een deel daarvan, opschorten voor onderhoudsdoeleinden, upgrades, beveiligingsfixes en de implementatie van nieuwe diensten.

Clubee kan de persoonsgegevens van een individu verwijderen op verzoek van dit individu.

Bezoekers en Klanten/Gebruikers gaan ermee akkoord dat Clubee niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor foutieve informatie op een Spelersprofiel, Teams, Competities, Standen of resultaten. Clubee geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid, of volledigheid of beschikbaarheid van de Clubee Database of van de gegevens daarin.

Het gebruik van de Clubee Database en de daarin opgenomen gegevens is voor eigen risico van de Gebruiker/klant. Clubee kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de Clubee Database. Elke inbreuk op de regels van het auteursrecht of het databankenrecht wordt strafrechtelijk vervolgd onder het delict van inbreuk, onverminderd eventuele schadeclaims van de auteursrechthebbenden.

Als Klanten/Gebruikers zich bewust worden van misbruik van de Clubee Team Modules door een persoon of lid van het Clubee Netwerk, moeten zij contact opnemen met de Klant of Clubee door een e-mail te sturen naar info@clubee.com.

11) API-toegang

Klanten met een betalend Pakket komen in aanmerking voor API (Application Programming Interface) keys voor het koppelen van externe digitale diensten aan Clubee. Deze API-sleutels worden afzonderlijk gefactureerd aan de Klant op jaarbasis. Clubee behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de uitgifte of het instellen van API-sleutels te weigeren aan dienstverleners waarvan zij bepaalt dat deze een bedreiging kunnen vormen voor haar gegevensbeschermingsovereenkomsten, beveiliging, of voor dienstverleners die in directe concurrentie staan met Clubee of haar partners. Door het aanvragen en gebruiken van API sleutels, gaat de Klant akkoord met deze voorwaarden en erkent dat de uitgifte van API sleutels onderhevig is aan de goedkeuring van Clubee en de voortdurende naleving van haar veiligheids- en concurrentiebeleid. De Klant zal Clubee beschermen tegen en vrijwaren van alle schade, financieel en juridisch, als gevolg van andere diensten die gebruik hebben gemaakt van deze API keys. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die Clubee lijdt door het gebruik van deze API-sleutels door externe services waarmee de Klant deze API-sleutels heeft gedeeld.

12) Betaling

Op alle tarieven is de wettelijk geldende btw van toepassing.

Voor de meeste Pakketten en de bijbehorende Diensten die Clubee aanbiedt, moet een vergoeding worden betaald. Als Klanten zich aanmelden voor een van deze Pakketten, betalen Klanten alle van toepassing zijnde Vergoedingen, zoals beschreven op de Site of in het Hoofdcontract, afhankelijk van het gekozen Pakket en de gekozen betaalmethode. Vergoedingen zijn jaarlijks verschuldigd, in zijn geheel voor dat jaar, op de dag dat het contract ingaat.

Alle Vergoedingen in verband met het gekozen Pakket worden automatisch in rekening gebracht via de door de Klant gekozen betaalmethode.

Als de Klant de Vergoedingen niet betaalt binnen 14 (veertien) dagen na de betalingstermijn, behoudt Clubee zich het recht voor om de Diensten van de Klant af te sluiten totdat de Vergoedingen zijn betaald, de toegang tot de Site van de Klant te verwijderen of zelfs alle informatie op de Site van de Klant te wissen. Clubee aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een dergelijke annulering, onderbreking, verwijderde informatie of Inhoud.

In het geval van te late of ontbrekende betalingen zijn de volgende boetes van toepassing. Vanaf het versturen van de tweede betalingsherinnering wordt een boetebedrag van maximaal € 20 opgelegd aan de Klant voor elke achterstallige factuur. Als de Klant na de tweede betalingsherinnering niet tijdig betaalt, wordt de zaak doorverwezen naar een incassobureau. Alle bijbehorende kosten van het incassoproces, inclusief de kosten van het incassobureau en eventuele juridische kosten, zijn voor rekening van de Klant.

Clubee behoudt zich het recht voor om de Vergoedingen op elk moment te wijzigen, na kennisgeving aan Klanten als een dergelijke wijziging van invloed kan zijn op de bestaande abonnementen van Klanten. Als Klanten een korting of andere promotionele aanbieding hebben ontvangen, heeft Clubee het recht om automatisch en zonder kennisgeving het abonnement van Klanten op deze Clubee Services te verlengen tegen de volledig van toepassing zijnde Vergoeding.

Klanten machtigen Clubee, direct of via derden, om alle onderzoeken uit te voeren die zij nodig acht om de account- en financiële informatie van de Klant te valideren, die de Klant heeft verstrekt bij het aanmelden voor deze Diensten.

Als onderdeel van de registratie of het indienen van informatie om betaalde diensten te ontvangen, machtigt de klant Clubee ook om betaling te vragen en te innen van onze betalingsprovider of de door de klant aangewezen bankrekening, en om alle onderzoeken te doen die Clubee of zijn filialen nodig achten om de door de klant aangewezen betalingsrekening of financiële informatie te valideren, om een snelle betaling te verzekeren, inclusief om bijgewerkte betalingsgegevens te ontvangen van de betalings-, creditcard- of bankrekeningprovider van de klant.

13) Duur en annulering

Elk contract is stilzwijgend verlengbaar voor minimaal één jaar, tenzij anders vermeld in de contractvoorwaarden of in het Hoofdcontract.

Als Klanten het Contract willen ontbinden, moeten zij het Contract schriftelijk opzeggen, ten minste 3 (drie) maanden voor de Ingangsdatum.

14) Aard van het SaaS-product en ontwikkelingen op maat

De Klant erkent dat door het gebruik van de Diensten en Site van Clubee, hij slechts het recht verwerft op toegang tot een Software-as-a-Service (SaaS) product en dat, vanwege de aard van dergelijke producten, niet alle wijzigingen of aangepaste ontwikkelingen die door de Klant worden gevraagd, kunnen worden aangepast. Clubee behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, wijzigingen of aangepaste ontwikkelingen te beperken, aan te passen of te weigeren die de stabiliteit, veiligheid of beschikbaarheid van de Services voor andere Klanten kunnen beïnvloeden.

Platformupdates en onderhoud voor aangepaste ontwikkeling

De Klant erkent en begrijpt dat, als gevolg van de evoluerende aard van Software-as-a-Service (SaaS), de Diensten onderhevig zijn aan regelmatige updates, verbeteringen en technologische upgrades ("Platform Updates"). Deze Platform Updates zijn essentieel voor het handhaven van veiligheid, prestaties en het introduceren van nieuwe functies die ten goede komen aan alle gebruikers van de Diensten.

Gezien de aard van deze updates, garandeert Clubee niet het onderhoud, de compatibiliteit of het bijwerken van eventuele aangepaste ontwikkelingen of wijzigingen die specifiek voor de Klant zijn gemaakt ("Aangepaste Ontwikkelingen") met daaropvolgende Platform Updates. Bovendien behoudt Clubee zich het recht voor om dergelijke Custom Developments aan te passen, te beperken of geheel te verwijderen indien nodig, om de algehele integriteit, veiligheid en functionaliteit van de Services te waarborgen.

Clubee zal zich redelijkerwijs inspannen om de Klant vooraf op de hoogte te stellen van Platform Updates die een significante invloed kunnen hebben op de functionaliteit of het bestaan van Maatwerk Ontwikkelingen. De Klant erkent echter dat hij het risico draagt dat dergelijke ontwikkelingen incompatibel worden of worden verwijderd naarmate de Diensten evolueren. Clubee is niet verplicht om vervangingen of alternatieven te bieden voor enige Aangepaste Ontwikkelingen die worden beïnvloed door Platform Updates, en alle inspanningen om de functionaliteit te herstellen of te vervangen zijn naar goeddunken van Clubee en kunnen extra kosten met zich meebrengen.

Beperking van wijzigingen

Clubee behoudt zich het recht voor om de haalbaarheid van de implementatie van gevraagde wijzigingen of aangepaste ontwikkelingen te beoordelen en te bepalen. In gevallen waarin een verzoek onhaalbaar wordt geacht, potentieel schadelijk voor de Service of zijn gebruikers, of buiten het bereik van het beoogde gebruik van de Services, kan Clubee weigeren om dergelijke wijzigingen uit te voeren. Clubee zal in dergelijke omstandigheden haar redenen aan de Klant meedelen.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op alle werkproducten die voortvloeien uit de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot aangepaste ontwikkelingen en wijzigingen aan de Service, zijn eigendom van Clubee. De Klant krijgt een niet-exclusieve, herroepbare, beperkte licentie om dergelijke ontwikkelingen en wijzigingen te gebruiken als onderdeel van de Service, onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en elke andere overeenkomst die van toepassing is op het gebruik van de Service door de Klant.

Aangepaste lettertypen, ontwerpelementen en inhoud

In het geval dat de Klant verzoekt om de implementatie van aangepaste lettertypen, ontwerpelementen, pictogrammen of andere soorten inhoud, aanvaardt de Klant de volledige wettelijke verantwoordelijkheid voor dergelijke materialen. De Klant garandeert dat hij alle noodzakelijke rechten, licenties en toestemmingen heeft verkregen om de verstrekte materialen te gebruiken. De Klant gaat ermee akkoord Clubee te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheden, schade of kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze materialen.

15) Klantenondersteuning

De toegang van elke Klant tot klantenondersteuning en hulp is beperkt tot en wordt bepaald door het specifieke Pakket dat door de Klant is gekozen. Het ondersteuningsniveau, de responstijden en de beschikbaarheid worden bepaald door de voorwaarden van het gekozen Pakket. Klanten met een Pakket van een hoger niveau ontvangen mogelijk prioritaire ondersteuning en aanvullende assistentieopties, terwijl klanten met een Pakket van een lager niveau toegang hebben tot basisondersteuningsservices. Details over de ondersteuningsniveaus en inbegrepen services voor elk Pakket worden beschreven in de respectievelijke Pakketbeschrijvingen en serviceovereenkomsten. Clubee behoudt zich het recht voor om het ondersteuningsaanbod te wijzigen op basis van de voorwaarden van het Pakket en de naleving ervan door de Klant. 

Clubee streeft naar maximale ondersteuning om haar klanten van dienst te zijn en succes te garanderen. Wij hanteren de tijdsbesteding per Klant als een gentlemen's agreement, waarbij Clubee de discretie heeft om dit binnen redelijke grenzen te houden. Mocht een Klant echter buitensporige hoeveelheden ondersteuning nodig hebben, dan behoudt Clubee zich het recht voor om de uren wekelijkse ondersteuning te beperken tot 1 uur per maand per schijf van €500 van de jaarlijkse abonnementswaarde van het door de Klant gekozen Pakket. (Voorbeeld: een Klant die een jaarlijkse abonnementsprijs van 1500€ excl. BTW betaalt, kan beperkt worden tot 3 uur support per maand in geval van buitensporige supportaanvragen).

In het geval van excessieve support verzoeken en slechte communicatiestructuur door de Klant, behoudt Clubee zich het recht voor om inkomende support verzoeken te beperken tot maximaal 5 aangewezen personen binnen de organisatie van de Klant. Deze maatregel is bedoeld om efficiënte en effectieve communicatie en support management te garanderen.

16) Updates en wijzigingen

We kunnen de algemene voorwaarden, gegevensbeschermingsovereenkomsten en het privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We stellen je op de hoogte van belangrijke wijzigingen via e-mail of via ons platform. Als je gebruik blijft maken van onze diensten nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, betekent dit dat je de nieuwe voorwaarden accepteert.

17) Afwijzing van garanties

Clubee is niet verantwoordelijk voor storingen, onderbreking van de diensten, verlies van gegevens, onopzettelijke verspreiding van persoonlijke of gevoelige gegevens en voor elke andere schade als gevolg van frauduleuze aanvallen zoals piraten van gegevensverwerking, dieven, hackers, crackers, virussen enzovoort.

Clubee kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de Inhoud op de website van de Klant, ongeacht of deze Inhoud is gepubliceerd door een Klant/Gebruiker of een derde partij. De Klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de Inhoud van zijn website.

Clubee is niet verantwoordelijk als de site typografische fouten of andere fouten of onnauwkeurigheden bevat en/of niet volledig is. Wij behouden ons daarom het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken op elk gewenst moment.

In geen geval kan Clubee aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging of storing in de Site en/of enige van de Services en/of informatie op de Site direct of indirect voortvloeiend uit, voortkomend uit, gerelateerd aan of in verband met gebeurtenissen buiten de redelijke controle van Clubee, inclusief, zonder beperking, internet storingen, apparatuurstoringen, stroomstoringen, stakingen, arbeidsconflicten, rellen, opstanden, burgerlijke onlusten, tekorten aan arbeidskrachten of materialen, branden, overstromingen, stormen, aardbevingen, explosies, natuurrampen, oorlog, terrorisme, intergalactische strijd, overheidsacties, bevelen van rechtbanken, agentschappen of tribunalen of niet-nakoming van derden.

Clubee is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht.

18) Afwijzing van gevolgschade.

VOOR ZOVER MOGELIJK DOOR DE WET, IN GEEN GEVAL ZAL CLUBEE, ZIJN LEVERANCIERS, OF DERDEN VERMELD OP EEN CLUBEE SITE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WELKE SCHADE DAN OOK (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, INCIDENTELE SCHADE EN GEVOLGSCHADE, WINSTDERVING, OF SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN WERKGELEGENHEID OF BEDRIJFSONDERBREKING) VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN EEN CLUBEE SITE EN DE CLUBEE INHOUD, HETZIJ GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE, EN ONGEACHT OF CLUBEE OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

19) Geen wederverkoop of ongeoorloofd commercieel gebruik.

De Klant/Gebruiker gaat ermee akkoord de rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden niet door te verkopen of over te dragen. Zij stemmen er ook mee in geen ongeoorloofd commercieel gebruik te maken van een Clubee Site.

20) Schadeloosstelling

Bezoekers en Klanten/Gebruikers gaan ermee akkoord om Clubee, haar gelieerde bedrijven en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren, van en tegen alle claims, acties of eisen, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die beweerd worden of het gevolg zijn van (i) Inhoud of ander Materiaal verstrekt aan een Clubee Site, (ii) Klanten/Gebruikers gebruik van de Clubee Database, of (iii) Cutsomers/Gebruikers schending van deze Voorwaarden. Clubee zal Klanten/Gebruikers onmiddellijk op de hoogte stellen van een dergelijke claim, rechtszaak of procedure.

21) Geschillen

Het gebruik van de Site en het Contract tussen Clubee en de Klant worden beheerst door deze Algemene Voorwaarden en zijn onderworpen aan de materiële wetten van het Groothertogdom Luxemburg. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, of uit de aankooporder, of geschillen van andere aard tussen Clubee en de Klant, bezoekers of Gebruikers zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank van het Groothertogdom Luxemburg.

Als een bepaling van de Clubee Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig, nietig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar wordt geacht, dan wordt deze bepaling scheidbaar geacht en zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen. Geen verklaring van afstand van een inbreuk of verzuim van een van de Clubee Voorwaarden zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van een voorgaande of volgende inbreuk of verzuim.

22) Mededelingen

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn geschreven in het Engels, en vertaald in andere talen voor het gemak van bezoekers en Klanten/Gebruikers. Bezoekers en Klanten/Gebruikers kunnen andere taalversies openen en bekijken door de taalinstellingen van de website van Klanten/Gebruikers Clubee te wijzigen. Als een vertaalde (niet-Engelse) versie van deze Voorwaarden op enigerlei wijze in strijd is met de Engelse versie, prevaleren de bepalingen van de Engelse versie.

Wij kunnen Klanten/Gebruikers berichten sturen via onze Diensten, per e-mail of via een ander contactmiddel dat Klanten/Gebruikers ons ter beschikking hebben gesteld.

De Clubee Voorwaarden, en het gebruik van de Clubee Services door Klanten/Gebruikers, creëren geen partnerschap, joint venture, werkgever-werknemer, agentschap, of franchisegever-franchisenemer relatie tussen Clubee en hun Klanten/Gebruikers.

Clubee kan haar rechten en/of verplichtingen hieronder overdragen en toewijzen en/of eigendomsrechten en titel in de Clubee Services en/of Gelicentieerde Inhoud overdragen aan een derde partij, zonder toestemming van Klanten/Gebruikers of voorafgaande kennisgeving aan Klanten/Gebruikers. Klanten mogen hun rechten en verplichtingen hieronder niet toewijzen of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Clubee. Elke poging tot of feitelijke overdracht hiervan zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Clubee zal nietig zijn.