Skip to content

Algemene voorwaarden

1) Definities

"Clubee" betekent Clubee SARL, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 12, rue de l'Industrie, L-3895 Foetz, R.C.S. Luxembourg B 189.993;

"Inhoud" betekent alle gegevens en informatie geüpload door Gebruikers, inclusief maar niet beperkt tot ontwerpen, afbeeldingen, animaties, video's, audiobestanden, lettertypes, logo's, illustraties, composities, kunstwerken, interfaces, tekst, literaire werken en alle andere materialen;

"Klant" betekent elke persoon, organisatie of bedrijf die gebruik maakt van de door Clubee aangeboden Diensten, waarmee de Gebruiker direct of indirect verbonden kan zijn, of tot wiens door Clubee aangeboden Diensten de Gebruiker toegang heeft of waaraan hij deelneemt;

"Diensten" betekent gebruik van en toegang tot de website hosting diensten, websites, communicatiemiddelen, Clubee Database en andere diensten die beschikbaar zijn via de Site en Klantwebsites van www.clubee.com. Services omvatten, maar zijn niet beperkt tot, Materialen, ontwerpen, opslag, texturen, foto-elementen, teammodules en teambeheer, delen van netwerken, extern beheer van sociale netwerken, archivering, koppelen van media en/of documentbestanden (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, berichten, gebruikerscommentaren, informatie, afbeeldingen, data en afbeeldingen). Het aantal beschikbare Services varieert in overeenstemming met abonnementsmodellen;

"Clubee Advertentienetwerk" betekent een online advertentieplatform gecreëerd door Clubee dat wordt gebruikt om advertentieplaatsen aan te bieden op de Klantensite.

"Advertentiepartner" betekent een bedrijf of entiteit die adverteert via het Clubee Advertentie Netwerk op de Klanten Site.

"Site" betekent www.clubee.com en websites of webapplicaties van klanten, ontworpen of toegestaan door Clubee;

"Gebruiker" betekent de persoon die zich aanmeldt op de Site met zijn wachtwoord en inlog-ID, eenmaal geregistreerd kan de Gebruiker Inhoud plaatsen en delen, communiceren met andere Gebruikers en toegang krijgen tot de Clubee Database;

2) Aanvaarding van voorwaarden

Clubee is een organisatiebeheerplatform voor (sport)organisaties, waarmee Klanten hun eigen websites kunnen bouwen, Inhoud kunnen plaatsen en waarmee Gebruikers die zich registreren op de website van een Klant in contact kunnen komen met andere mensen, informatie kunnen delen en toegang hebben tot de dagelijks bijgewerkte Clubee Database. Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bezoeker van de Site en op Klanten/Gebruikers die gebruik maken van en toegang hebben tot de Diensten die beschikbaar zijn via de Site.

Deze Voorwaarden en het Privacybeleid vormen de gehele overeenkomst tussen Klanten/Gebruikers en Clubee. Door de Site te bezoeken, in te loggen en de gerelateerde Diensten op enigerlei wijze te gebruiken, gaan Gebruikers en Klanten akkoord met en accepteren deze Voorwaarden, ons Privacybeleid en alle andere wettelijke kennisgevingen of richtlijnen die op de Site zijn geplaatst.

Clubee kan deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en dergelijke wijzigingen zullen van kracht zijn na publicatie door Clubee op deze website. Gebruikers/klanten gaan ermee akkoord gebonden te zijn aan eventuele wijzigingen in deze voorwaarden wanneer klanten/gebruikers de services gebruiken nadat een dergelijke wijziging is geplaatst.

Als Klanten/Gebruikers niet akkoord gaan met deze Voorwaarden, dienen zij geen gebruik te maken van de Diensten.

3) Beschrijving van diensten

Met onze web- en mobiele diensten kunnen gebruikers verbinding maken met organisaties die Clubee gebruiken om hun activiteiten te beheren, updates te ontvangen en gegevens uit te wisselen.

Gebruikers die een account registreren op een website of platform van een van deze organisaties, hebben toegang tot bepaalde Diensten, kunnen communiceren met andere Gebruikers en Inhoud delen.

Om de Diensten te kunnen gebruiken, moeten Klanten/Gebruikers toegang hebben tot het internet, rechtstreeks of via apparaten die toegang hebben tot mobiele en webgebaseerde content.

De Services kunnen bepaalde mededelingen van ons bevatten, zoals serviceaankondigingen, administratieve berichten, de Clubee Nieuwsbrief en inhoud van derden (d.w.z. RSS-Feeds) Klanten en Gebruikers mogen geen toegang krijgen tot de Services op een andere manier dan via de service-interfaces die wij aanbieden.

Op alle nieuwe functies of updates van de Services, met inbegrip van de release van nieuwe tools en bronnen, zijn deze Voorwaarden van toepassing.

4) Sluiting van het contract en registratie

Om zich te registreren op de website van de Klant en een account te krijgen, moeten Gebruikers een geldig e-mailadres, een naam en een geboortedatum opgeven.

Personen jonger dan 13 jaar mogen zich niet registreren als Gebruiker.

Als Klanten/Gebruikers informatie verstrekken die onwaar, onnauwkeurig of onvolledig is, of als Clubee redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, kunnen wij het account van de Gebruiker/Gebruiker opschorten of beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Services of een deel daarvan weigeren.

5) Privacyverklaring

In onze Privacykennisgeving, die deel uitmaakt van deze Voorwaarden, wordt beschreven hoe we de registratiegegevens van klanten/gebruikers en bepaalde andere informatie over bezoekers en klanten/gebruikers verzamelen, beschermen en gebruiken. We moedigen klanten/gebruikers en bezoekers aan om de Privacykennisgeving te lezen en de informatie hierin te gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen.

6) Account en beveiliging

Klanten/gebruikers zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van hun account of website, voor alle activiteiten die plaatsvinden of acties die worden ondernomen onder de account of in verband met hun websites. Klanten/Gebruikers stemmen ermee in om ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van de account of enige andere inbreuken op de beveiliging. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van Klanten/Gebruikers bij het niet nakomen van deze veiligheidsverplichting. Klanten/Gebruikers erkennen en gaan ermee akkoord dat wij onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn, op welke wijze dan ook, voor enig handelen of nalaten van Klanten/Gebruikers of die van derden, inclusief voor schade van welke aard dan ook als gevolg van dergelijk handelen of nalaten.

7) Eigendomsrechten

De Services, alle vertrouwelijke en bedrijfseigen software die wordt gebruikt in verband met de Services, Materialen, content in sponsoradvertenties of in informatie die wordt gepresenteerd aan bezoekers en Klanten/Gebruikers via de Services of door adverteerders, en alle andere materialen en diensten die worden geleverd door of zijn eigendom van ons of andere partijen die hun materialen, content of diensten aan ons in licentie hebben gegeven, worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim en andere intellectuele eigendomswetten.

Wij geven Klanten toestemming om de Materialen te gebruiken voor zover dit nodig is om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de gerelateerde Diensten in overeenstemming met deze Voorwaarden.

Deze toestemming staat bezoekers en Klanten/Gebruikers niet toe om de Materialen op te slaan, te kopiëren, te reproduceren, opnieuw uit te geven, te wijzigen, te uploaden, te posten, te vertalen, te scrapen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te distribueren, over te dragen, door te geven, weer te geven, te decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering, te onderwerpen aan reverse assemblage, te ontcijferen of anderszins te proberen de programmeercode of broncode te achterhalen die wordt gebruikt in of met de Materialen, of anderszins op enigerlei wijze de Materialen te distribueren anders dan specifiek toegestaan in deze Voorwaarden. Bezoekers en Klanten/Gebruikers mogen de Diensten of Materialen niet verkopen, toewijzen, in sublicentie geven, er een zekerheidsrecht op verlenen of anderszins proberen enig recht op de Diensten of Materialen over te dragen, er afgeleide werken van maken of de Diensten of Materialen op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk commercieel exploiteren, anders dan uitdrukkelijk is toegestaan in deze Voorwaarden. Elk gebruik van de Services of Materialen voor enig ander doel dan hierin specifiek is toegestaan of zonder onze voorafgaande toestemming of de voorafgaande schriftelijke toestemming van onze licentiegevers of adverteerders, voor zover van toepassing, is uitdrukkelijk verboden. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden verleend.

Klanten/Gebruikers zijn eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot hun Inhoud, met inbegrip van ontwerpen, afbeeldingen, animaties, video's, audiobestanden, lettertypen, logo's, illustraties, composities, kunstwerken, interfaces, tekst, literaire werken en alle andere materialen die door hen zijn gemaakt. Door Inhoud te plaatsen of te uploaden, stemmen Klanten/Gebruikers ermee in dat hun Inhoud automatisch opnieuw wordt verspreid op de Site.

8) Regels

Klanten/Gebruikers:

 • eigenaar moeten zijn van alle rechten in en op alle Inhoud die door hen is geüpload, met inbegrip van maar niet beperkt tot ontwerpen, afbeeldingen, animaties, video's, audiobestanden, lettertypes, logo's, illustraties, composities, kunstwerken, interfaces, tekst, literaire werken en alle andere materialen, of anderszins de volledige macht, titel, licenties, toestemmingen en autoriteit moeten hebben in en op de Inhoud, zoals nodig om alle rechten en belangen in en op dergelijke Inhoud wettelijk te gebruiken, te publiceren, over te dragen of in licentie te geven;
 • moeten garanderen dat hun Inhoud waarheidsgetrouw, actueel en nauwkeurig is, geen inbreuk maakt op de rechten van derden en op geen enkele manier onwettig is om te bezitten, te plaatsen, te verzenden of weer te geven in het land waarin zij of wij verblijven;
 • moeten alle toestemmingen en toestemmingen hebben verkregen die vereist zijn onder alle toepasselijke wetten met betrekking tot het plaatsen, verzenden en publiceren van persoonlijke informatie en/of afbeeldingen of gelijkenissen van personen, entiteiten of eigendommen die deel uitmaken van hun Inhoud;

Klanten en Gebruikers niet:

 • Inhoud uploaden, plaatsen, verzenden of anderszins beschikbaar maken die:
  Door Inhoud te plaatsen of te uploaden, gaan Klanten/Gebruikers ermee akkoord dat hun Inhoud automatisch opnieuw wordt verspreid op de Site.
  1. onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwellend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, inbreukmakend op andermans privacy (tot en met, maar niet met uitsluiting van adressen, e-mailadressen, telefoonnummers of andere contactgegevens zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijke informatie), haatdragend of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk is;
  2. het uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken of initiëren van Inhoud die softwarevirussen, wormen, Trojaanse paarden of andere computercode, bestanden of programma's bevat die de functionaliteit van de Services of de Materialen onderbreken, vernietigen of beperken of die van invloed kunnen zijn op het vermogen van een Klant/Gebruiker om toegang te krijgen tot de Site en de Services;
  3. de Services of Materialen te gebruiken voor onwettige doeleinden of om onwettige activiteiten uit te voeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot fraude, verduistering, het witwassen van geld of handel met voorkennis, het uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken of initiëren van Inhoud die softwarevirussen, wormen, Trojaanse paarden of andere computercode, bestanden of programma's bevat die de functionaliteit van de Services of de Materialen onderbreken, vernietigen of beperken of die het vermogen van een Klant/Gebruiker om toegang te krijgen tot de Site en de Services kunnen beïnvloeden;

Klanten/Gebruikers erkennen en gaan ermee akkoord dat het niet naleven van het voorgaande of het geven van een verkeerde voorstelling van zaken door u hierin, kan resulteren in de onmiddellijke beëindiging van hun account en/of de aan hen geleverde Diensten, met of zonder verdere kennisgeving, en zonder enige restitutie van betaalde bedragen.

Alle Inhoud van Klanten/Gebruikers valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van degene die dergelijke Inhoud uploadt. Klanten/Gebruikers zijn volledig en alleen verantwoordelijk voor alle Inhoud die zij uploaden, plaatsen, verzenden of anderszins beschikbaar maken via de diensten. Clubee controleert niet en is niet verantwoordelijk voor de geüploade Inhoud van de Klant/Gebruiker.

Als Klanten/Gebruikers zich bewust worden van misbruik van de Clubee Services door een Klant/Gebruiker, moeten zij contact opnemen met Clubee via e-mail op info@clubee.com.

9) Advertentienetwerk

Clubee heeft het Clubee Advertentienetwerk opgezet om reclamebanners te plaatsen op de site van de klant.

Klanten met een gratis abonnement:

 • kunnen advertenties op hun Site niet accepteren of weigeren. Advertenties worden standaard geaccepteerd op het gratis plan.
 • kan Clubee niet verantwoordelijk stellen voor een advertentie die concurreert met een sponsor van de Klantenorganisatie.

Klanten met een betaald abonnement:

 • hebben het recht om advertenties in het Clubee Advertentienetwerk te accepteren of te weigeren.
 • hebben een voorbeeld van elke advertentiebanner die op hun site wordt weergegeven.
 • een indicatie hebben van de positie van de reclamebanners die op hun Site zijn geplaatst.
 • een overzicht hebben van de inkomsten gegenereerd door het Clubee Advertentienetwerk.
 • krijgen een jaarlijkse korting op hun factuur van het volgende jaar op het bedrag dat ze via de klantensite hebben gegenereerd.

Door een advertentie te accepteren, gaat de Klant akkoord met het feit dat deze banner wordt getoond op vooraf gedefinieerde posities op zijn Site. De Klant heeft te allen tijde het recht om een actieve advertentie uit te schakelen.

Het via het Clubee Advertentienetwerk gegenereerde bedrag kan alleen worden opgeëist voor het abonnement volgend op het jaar waarin het bedrag is gegenereerd. Als de Klant het abonnement opzegt, kan de Klant geen aanspraak maken op het gegenereerde bedrag via het Clubee Advertentienetwerk.

Het bedrag dat wordt opgehaald via het Clubee Advertentienetwerk is gebaseerd op het aantal impressies dat wordt gegenereerd door de klantensite.

Clubee:

 • heeft de rechten om Advertentiepartners te selecteren.
 • kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de banners die door de Advertentiepartners worden aangeleverd.
 • geen permanente hoeveelheid Advertentiepartners in het Clubee-advertentienetwerk toezegt.
 • heeft geen invloed op de indrukken die door de Klanten worden gegenereerd.

10) Gebruik van de Clubee-database

Clubee bezit de intellectuele eigendomsrechten van de Clubee Database. Het kopiëren van het geheel of substantiële delen van de Clubee Database is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Clubee.

Clubee heeft de Clubee Database gecreëerd die dagelijks wordt bijgewerkt. Klanten kunnen communiceren met de Sport Database en Gebruikers, maar ook Klanten hebben toegang tot de gegevens en informatie in de Clubee Database.

De volgende informatie maakt deel uit van de Clubee Database en is alleen toegankelijk voor en kan alleen worden bijgewerkt door Klanten:

 • Teams en competities aanmaken, wijzigen en verwijderen (logo, adres, oprichtingsjaar land)
 • Aanmaken, wijzigen en verwijderen van spelersprofielen (naam, verjaardag, positie, spelersnummer, lengte, gewicht, nationaliteit, statistieken, biografie, foto's en video's)
 • Aanmaken, wijzigen en verwijderen van spelresultaten
 • Aanmaken, wijzigen en verwijderen van spelresultaten, play-by-play actie, spelstatistieken, spelgerelateerde quotes en andere spelgerelateerde gegevens
 • Aanmaken, wijzigen en verwijderen van standen, roosters en spelersstatistieken
 • Aanmaken, wijzigen en verwijderen van afbeeldingsgalerijen, video's en andere media
 • Aanmaken, wijzigen en verwijderen van stadions, arena's en andere sportlocaties, inclusief foto's, adressen en andere geografische gegevens
 • Aanmaken, wijzigen en verwijderen van sponsors en sponsorcategorieën
 • Aanmaken, wijzigen en verwijderen van evenementen, wedstrijden en bezoekersaantallen van gebruikers en fans voor elke wedstrijd of evenement

Klanten en Gebruikers stemmen er verder mee in dat zij niet:

 • Materiaal indienen dat auteursrechtelijk is beschermd of anderszins onderhevig is aan eigendomsrechten (of andere rechten) van derden, inclusief privacy- en publicatierechten, tenzij Klanten/Gebruikers de eigenaar zijn van dergelijke rechten of toestemming hebben van de rechtmatige eigenaar om het materiaal te plaatsen en Clubee alle licentierechten te verlenen.
 • Valse informatie indienen (zie Sectie 8)
 • Sport om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving ; of
 • indien daartoe bevolen door een bevoegde rechtbank ; of
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting ; of
 • wanneer een schending van de Algemene Voorwaarden heeft plaatsgevonden ; of
 • voor het beheer van de Clubee Database ; of
 • als gegevens onjuist zijn; of
 • als gegevens worden ingevoerd door iemand die daartoe niet bevoegd is; of

Clubee mag Clubee Database gegevens corrigeren of verwijderen:

Clubee kan op elk moment de dienst die hierup wordt geleverd van een Gebruiker/klant intrekken en heeft het recht om naar eigen goeddunken de toegang tot de Clubee Database te beëindigen of te vertragen om welke reden dan ook, in het bijzonder het niet naleven van de Algemene Voorwaarden.

Clubee kan de toegang tot de Clubee Database, of een deel daarvan, opschorten voor onderhoudsdoeleinden, upgrades, beveiligingsfixes en implementatie van nieuwe diensten.

Clubee kan de persoonsgegevens van een individu verwijderen op verzoek van dit individu.

Bezoekers en Klanten/Gebruikers gaan ermee akkoord dat Clubee niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor foutieve informatie op een Spelersprofiel, Teams, Competities, Standen of resultaten. Clubee geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid, of volledigheid of beschikbaarheid van de Clubee Database of van de gegevens daarin.

Het gebruik van de Clubee Database en de daarin opgenomen gegevens is voor eigen risico van de Gebruiker/klant. Clubee kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de Clubee Database. Elke inbreuk op de regels van het auteursrecht of het databankenrecht wordt strafrechtelijk vervolgd op grond van het delict van inbreuk, onverminderd eventuele schadeclaims van de auteursrechthebbenden.

Als Klanten/Gebruikers zich bewust worden van misbruik van de Clubee Team Modules door een persoon of lid van het Clubee Netwerk, moeten zij contact opnemen met de Klant of Clubee via e-mail naar info@clubee.com.

13) Overeenkomst gegevensbescherming en -verwerking

Wij, Clubee S.à r.l., met statutaire zetel in Luxemburg, verwerken gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG) (de "GDPR"), de Luxemburgse Wet Gegevensbescherming van 1 augustus 2018 en andere toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming (de "Wet Gegevensbescherming").

Door gebruik te maken van onze Diensten bevestigt u dat u akkoord gaat met deze bepalingen, die van toepassing zullen zijn op onze contractuele relatie met u en die alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zullen wijzigen en vervangen. Tenzij u ons anders laat weten, houdt uw voortdurende instructie in dat u deze bepalingen aanvaardt.

Alle termen met betrekking tot gegevensbescherming die in dit document worden gebruikt, zoals persoonsgegevens, betrokkene, verzamelen, verwerken, gegevensbeheerder, gegevensverwerker, hebben de betekenis die eraan wordt toegekend in de GDPR.

Verwerking van persoonsgegevens door Clubee als verwerker

Elke partij zal te allen tijde de Wet Bescherming Persoonsgegevens naleven in verband met alle persoonlijke gegevens die zij verwerkt onder of in verband met de contractuele relatie die wij met u hebben.

Elke partij zorgt ervoor dat zij alle noodzakelijke technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen en tijdens de duur van de relatie zal blijven nemen om een niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen, teneinde deze te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies, beschadiging, niet-toegelaten verspreiding of toegang en tegen enige andere vorm van onwettige verwerking.

Jij, als Klant, treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking wanneer je de persoonsgegevens van je leden verzamelt en wanneer je ons platform gebruikt om de persoonsgegevens van je leden in te voeren in onze Services. Je gaat ermee akkoord dat de persoonsgegevens van je leden worden overgedragen aan Clubee en worden verwerkt om de Services te beheren.

U erkent en gaat ermee akkoord dat u als klant de controller bent, terwijl Clubee alleen optreedt als verwerker met betrekking tot de persoonlijke gegevens van de leden die u invoert in onze diensten.

In dat geval zullen we:

 • de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de schriftelijke instructies die van u zijn ontvangen, tenzij het op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verplicht is om de persoonsgegevens anders te verwerken dan in overeenstemming met dergelijke instructies;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben en handhaven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming om ongeoorloofde of onwettige verwerking van persoonsgegevens en onopzettelijk verlies of vernietiging van, of schade aan, persoonsgegevens te voorkomen;
 • ervoor zorgen dat onze werknemers, agenten of directeuren die gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken, zich verplicht hebben tot geheimhouding;
 • de verwerking van persoonsgegevens niet subdelegeren aan een subverwerker zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van u. U verleent hierbij een algemene schriftelijke toestemming voor een dergelijke subdelegatie door ons. Een lijst van de subverwerkers aan wie wij de verwerking van persoonsgegevens subdelegeren, wordt op verzoek verstrekt. Wij leggen de subverwerker in wezen dezelfde gegevensbeschermingsverplichtingen op als die welke in deze brief zijn uiteengezet;
 • indien vereist, alle persoonlijke gegevens verwijderen of aan u retourneren aan het einde van de dienstverlening met betrekking tot de verwerking, behalve dat we het recht hebben om persoonlijke gegevens te bewaren met toestemming van de leden, of voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving;
 • u onmiddellijk op de hoogte stellen als uw instructies naar onze mening in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • u redelijkerwijs bijstaan met passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover dit mogelijk is, om te voldoen aan uw verplichting om te reageren op verzoeken tot uitoefening van de rechten van de betrokkene. Wij kunnen u onze gebruikelijke uurtarieven in rekening brengen voor het verlenen van dergelijke bijstand;
 • u redelijkerwijs assisteren bij het nakomen van uw verplichtingen op grond van de artikelen 32 tot en met 36 van de GDPR. Wij kunnen u onze gebruikelijke uurtarieven in rekening brengen voor het verlenen van dergelijke assistentie.
 • geen persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") overdragen of daar op andere wijze toegang toe verlenen, tenzij:
  • de ontvanger een overeenkomst met u heeft gesloten die de door de Europese Commissie vastgestelde modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens in rechtsgebieden buiten de EER bevat;
  • de ontvanger zich bevindt in een land waarvoor de Europese Commissie een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens heeft vastgesteld; of
  • de overdracht anderszins is toegestaan onder de Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming.

Om u in staat te stellen te voldoen aan uw verplichtingen op grond van de Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming met betrekking tot persoonsgegevens waarvoor wij uitsluitend als verwerker optreden, zullen wij u zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen van elke inbreuk op de beveiliging die leidt tot de onopzettelijke of onwettige vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot persoonsgegevens die door ons of een andere door ons ingeschakelde verwerker zijn verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt ("Inbreuk in verband met persoonsgegevens"). Wij zullen u redelijke bijstand verlenen bij de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot de inbreuk in verband met persoonsgegevens.

Je zult ervoor zorgen dat je over alle noodzakelijke toestemmingen en kennisgevingen beschikt om de rechtmatige overdracht van de persoonsgegevens van de leden naar de Diensten voor de overeengekomen doeleinden mogelijk te maken. In dit opzicht zal je elk lid wiens persoonlijke gegevens verwerkt kunnen worden volledig informeren over de aard van deze verwerking, in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR.

Clubee's eigen verwerking als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke

Als onderdeel van onze activiteiten, kan het gebeuren dat leden van uw Organisatie, wiens persoonlijke bestand door u is aangemaakt, besluiten om hun eigen account aan te maken op de Services. In dat geval wordt Clubee beschouwd als een onafhankelijke verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van die leden.

15) Updates en wijzigingen

We kunnen de algemene voorwaarden, gegevensbeschermingsovereenkomsten en het privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We stellen je op de hoogte van belangrijke wijzigingen via e-mail of via ons platform. Als je gebruik blijft maken van onze diensten nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, betekent dit dat je de nieuwe voorwaarden accepteert.

16) Afwijzing van garanties

Clubee is niet verantwoordelijk voor storingen, onderbreking van de diensten, verlies van gegevens, onopzettelijke verspreiding van persoonlijke of gevoelige gegevens en voor elke andere schade als gevolg van frauduleuze aanvallen zoals piraten van gegevensverwerking, dieven, hackers, crackers, virussen enzovoort.

Clubee kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de Inhoud op de website van de Klant, ongeacht of deze Inhoud is gepubliceerd door een Klant/Gebruiker of een derde partij. De Klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de Inhoud van zijn website.

Clubee is niet verantwoordelijk als de site typografische fouten of andere fouten of onnauwkeurigheden bevat en/of niet volledig is. Wij behouden ons daarom het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken op elk gewenst moment.

In geen geval kan Clubee aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging of storing in de Site en/of enige van de Services en/of informatie op de Site direct of indirect voortvloeiend uit, voortkomend uit, gerelateerd aan of in verband met gebeurtenissen buiten de redelijke controle van Clubee, inclusief, zonder beperking, internet storingen, apparatuurstoringen, stroomstoringen, stakingen, arbeidsconflicten, rellen, opstanden, burgerlijke onlusten, tekorten aan arbeidskrachten of materialen, branden, overstromingen, stormen, aardbevingen, explosies, natuurrampen, oorlog, terrorisme, intergalactische strijd, overheidsacties, bevelen van rechtbanken, agentschappen of tribunalen of niet-nakoming van derden.

Clubee is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht.

17) Afwijzing van gevolgschade.

VOOR ZOVER MOGELIJK DOOR DE WET, IN GEEN GEVAL ZAL CLUBEE, ZIJN LEVERANCIERS, OF DERDEN VERMELD OP EEN CLUBEE SITE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WELKE SCHADE DAN OOK (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, INCIDENTELE SCHADE EN GEVOLGSCHADE, WINSTDERVING, OF SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN WERKGELEGENHEID OF BEDRIJFSONDERBREKING) VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN EEN CLUBEE SITE EN DE CLUBEE INHOUD, HETZIJ GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE, EN ONGEACHT OF CLUBEE OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

18) Geen wederverkoop of ongeoorloofd commercieel gebruik.

De Klant/Gebruiker gaat ermee akkoord de rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden niet door te verkopen of over te dragen. Zij stemmen er ook mee in geen ongeoorloofd commercieel gebruik te maken van een Clubee Site.

19) Schadeloosstelling

Bezoekers en Klanten/Gebruikers gaan ermee akkoord om Clubee, haar gelieerde bedrijven en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren, van en tegen alle claims, acties of eisen, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die beweerd worden of het gevolg zijn van (i) Inhoud of ander Materiaal verstrekt aan een Clubee Site, (ii) Klanten/Gebruikers gebruik van de Clubee Database, of (iii) Cutsomers/Gebruikers schending van deze Voorwaarden. Clubee zal Klanten/Gebruikers onmiddellijk op de hoogte stellen van een dergelijke claim, rechtszaak of procedure.

20) Geschillen

Het gebruik van de site en het contract tussen Clubee en de klanten worden beheerst door deze voorwaarden en zijn onderworpen aan de materiële wetten van het Groothertogdom Luxemburg. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, of uit de bestelling, of geschillen van andere aard tussen Clubee en bezoekers en Klanten/Gebruikers, zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank van het Groothertogdom Luxemburg.

Als een bepaling van de Clubee Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig, nietig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar wordt geacht, dan zal deze bepaling scheidbaar worden geacht en geen invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen. Geen verklaring van afstand van een inbreuk of verzuim van een van de Clubee Voorwaarden zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van een voorgaande of volgende inbreuk of verzuim.

21) Mededelingen

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn geschreven in het Engels, en vertaald in andere talen voor het gemak van bezoekers en Klanten/Gebruikers. Bezoekers en Klanten/Gebruikers kunnen andere taalversies openen en bekijken door de taalinstellingen van de website van Klanten/Gebruikers Clubee te wijzigen. Als een vertaalde (niet-Engelse) versie van deze Voorwaarden op enigerlei wijze in strijd is met de Engelse versie, prevaleren de bepalingen van de Engelse versie.

We kunnen klanten/gebruikers berichten sturen via onze diensten, per e-mail of via een ander contactmiddel dat klanten/gebruikers ons hebben gegeven.

De Clubee Voorwaarden, en het gebruik van de Clubee Services door Klanten/Gebruikers, creëren geen partnerschap, joint venture, werkgever-werknemer, agentschap, of franchisegever-franchisenemer relatie tussen Clubee en hun Klanten/Gebruikers.

Clubee kan haar rechten en/of verplichtingen hieronder overdragen en toewijzen en/of eigendomsrechten en titel in de Clubee Services en/of Gelicentieerde Inhoud overdragen aan een derde partij, zonder toestemming van Klanten/Gebruikers of voorafgaande kennisgeving aan Klanten/Gebruikers. Klanten mogen hun rechten en verplichtingen hieronder niet toewijzen of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Clubee. Elke poging tot of feitelijke overdracht hiervan zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Clubee zal nietig zijn.